OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Všeobecné obchodní podmínky jednoduše a přehledně vymezují rámec naší vzájemné spolupráce.

  • Jestliže s VOP bez výhrad souhlasíte, je dalším krokem pro spolupráci podepsání smlouvy. Bez podpisu smlouvy by nebylo možné obchodování na fakturu. 

  • Reklamační podmínky stručně a přehledně popisují, za jakých podmínek máte na reklamaci zboží nárok. Naleznete zde rovněž nápovědu, jak nejjednodušeji jednotlivé druhy reklamací uplatnit. 

  • Dealerské katergorie člení zákazníky dle jejich obratu. Zákazníci s vyšším obratem mají nárok na získání lepších cen.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA Plus s. r. o

Článek I
Všeobecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) v souladu s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), upravují vztahy mezi obchodní společností LAMA Plus s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a kupujícími (dále jen „Kupující“); Prodávající a Kupující dále společně označeni také jako „Smluvní strany“. Smluvní strany se podpisem těchto VOP dohodly, že VOP jsou pro Smluvní strany závazné a upravují s doplňují práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z uzavřené Rámcové kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Kupující dále potvrzuje, že mu byly VOP předány, a že všem jejich ustanovením porozuměl.

2. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu zboží specifikované v objednávkách Kupujícího a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu.

Článek II
Objednávky zboží, množství, jakost, provedení a obaly zboží, doklady vztahující se ke zboží

1. Prodávající dodává zboží na základě objednávek Kupujícího (dále jen „Objednávka“). Objednávka musí být doručena Prodávajícímu minimálně 3 pracovní dny před požadovaným termínem dodání zboží. Za doručení objednávky se považuje (i) doručení poštou, (ii) osobně, (iii) faxem, (iv) elektronickou poštou nebo (v) telefonicky. Faxová a telefonní čísla a elektronická adresa prodávajícího jsou uvedeny v aktuálním ceníku Prodávajícího (dále jen „Ceník“), který je publikován jen na webové stránce Prodávajícího. 

2. V objednávce musí být uvedena obchodní firma Kupujícího, sídlo, identifikační a daňové identifikační číslo, zákaznické číslo, je-li přiděleno, adresa pro dodání zboží a adresa pro doručení faktury, bankovní spojení, datum vystavení objednávky, požadovaný termín dodání zboží, požadovaný způsob přepravy zboží Kupujícímu a jméno a podpis osoby oprávněné jednat za Kupujícího. 

Kupující je povinen v objednávce specifikovat druh, množství, počet balení a požadované místo dodání zboží. Kupující je povinen objednat zboží minimálně v množství odpovídajícím prodejní jednotce nebo jejímu násobku. Prodejní jednotka každého druhu zboží je uvedena na vebové stránce Prodávajícího.

3. Není-li v objednávce uveden požadovaný termín dodání zboží, expeduje Prodávající skladové zboží bez zbytečného odkladu po doručení objednávky v případě dodávky formou dobírky nebo dodávek zboží Kupujícím, jímž je cena zboží fakturována při dodávce. V ostatních případech je zboží expedováno bez zbytečného odkladu po zaplacení proforma faktury. Zboží, které není v době doručení objednávky na skladě, je expedováno bez zbytečného odkladu po jeho dodání Prodávajícímu.

4. Neuvede-li Kupující v objednávce požadovaný způsob přepravy, určí jej Prodávající.

5. Prodávající zařadí doručenou objednávku do systému objednávek, do něhož může Kupující nahlédnout na vebové stránce Prodávajícího. V systému je též uvedeno, zda je objednané zboží na skladě. Nedojde-li k jiné dohodě, je objednávka zboží evidována do doby dodání zboží.

6. Zboží je dodáváno v nevratných obalech, s výjimkou palet.

7. Prodávající dodává Kupujícímu zboží v množství uvedeném v Objednávce. Objedná-li Kupující menší množství zboží, než je jedna prodejní jednotka, je Kupující povinen převzít toto zboží v množství, které odpovídá jedné prodejní jednotce. Sjednává se, že dílčí dodávky zboží jsou povoleny.

8. Prodávající dodává zboží v jakosti, která je pro daný druh zboží obvyklá a splňuje účel, ke kterému se zboží obvykle užívá.

9. Prodávající dodává zboží v takovém obalu a balení, aby po celou dobu záruční lhůty zůstaly zachovány jeho vlastnosti a aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě jeho vlastností při nakládce, vykládce a během jeho přepravy Kupujícímu.

10. Ke zboží, které je uvedeno v nabídce, nevydává Prodávající zvláštní doklady či osvědčení. Prodávající však zodpovídá za to, že zboží splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými předpisy.

Článek III
Dodání zboží, vlastnické právo ke zboží

1. Místem dodání zboží je místo určené Kupujícím v Objednávce. Místem dodání zboží může být sklad v sídle Prodávajícího v Karviné nebo pobočky v Brně, případně jakékoliv místo určené Kupujícím (velkosklad, maloobchodní prodejna apod.). Při dodání zboží prostřednictvím veřejného dopravce je Kupující povinen zajistit přítomnost osoby, která je oprávněna za Kupujícího zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu v případě platby v hotovosti při dodání zboží, a to v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hodin. Vykládku zboží včetně mechanizmů nutných k vyložení zboží zajišťuje na svůj náklad Kupující.

2. Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího nebo dopravce a zaplacením kupní ceny.

3. Prodávající s Kupující se dohodli, že Kupující je oprávněn zrušit objednávku (odstoupit od kupní smlouvy) po převzetí zboží z jiných důvodů, než v případě uplatnění práv z odpovědnosti za vady, jen s předchozím souhlasem Prodávajícího.

4. Dodávka software je splněna předáním nosiče dat s programem včetně programové dokumentace.

5. Podávající dodává zboží prostřednictvím veřejného dopravce, poštou, případně jiným vhodným způsobem.

6. Kupující převzetí zboží potvrdí podpisem, razítkem a uvedením data převzetí zboží na kopii dokladu, který je mu předložen veřejným dopravcem nebo poštou.

7. Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením kupní ceny za zboží v případě, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má uskutečnit současně ( prodej „za hotové“) a Prodávající má zboží u sebe nebo s ním může nakládat, učiní Prodávající opatření přiměřená k uchování zboží. Prodávající je oprávněn zboží zadržet, dokud mu Kupující neuhradí přiměřené náklady, které Prodávajícímu s uchováním zboží vznikly.

Článek IV
Vady zboží a záruka za jakost

1. Zboží má vady, bylo-li dodáno Kupujícímu (i) jiné, než objednané množství (s výjimkou uvedenou v čl. II odstavec 7 ), (ii) v jiné než objednané jakosti, nebo jakosti, která nesplňuje účel, ke kterému se zboží obvykle užívá, (iii) poškozené zboží a (iv) jiné, než objednané zboží. 

2. Vyplývá-li z dodacího listu, že Prodávající dodává zboží v menším množství, než bylo Kupujícím uvedeno v objednávce, nevztahuje se na chybějící zboží ustanovení a vadách. Prodávající je povinen dodané zboží převzít a zaplatit. 

3. Prodávající poskytuje záruku za jakost na spotřební zboží po dobu 6 měsíců a na ostatní zboží, s výjimkou zboží LOGO, 24 měsíců. Na zboží LOGO poskytuje prodávající záruku za jakost po dobu 30 měsíců. To neplatí v případě, poskytuje-li výrobce zboží záruku za jakost po jinou dobu. 

4. Prodávající nezodpovídá za vady zboží, o kterých Kupující při objednávce zboží věděl a dodání vadného zboží bylo uskutečněno po dohodě Smluvních stran.

5. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, to je v okamžiku převzetí zboží Kupujícím, nebo v okamžiku, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a Kupující zboží od Prodávajícího nepřevezme, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti Prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost tím nejsou dotčena.

6. Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout a prověřit neporušenost obalů a počet balení. Zjistí-li Kupující při přejímce, že zboží má vady (dále jen „Zjevné vady“), není povinen toto zboží převzít a zaplatit a zboží se Zjevnými vadami vrátí dopravci. Současně je Kupující povinen Zjevné vady zboží popsat na kopii dodacího listu, kterou vrací Prodávajícímu.

7. Kupující je povinen provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin po převzetí zboží, jeho kontrolu. Zjištěné vady je povinen písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je Kupující povinen vady popsat nebo uvést, jak se projevují a uplatnit práva z odpovědnosti za vady. Reklamaci vad zboží je Kupující povinen prokazatelně doručit na adresu sídla Prodávajícího.

8. Právo Kupujícího z vad zboží zaniká, nebylo-li uplatněno do konce záruční lhůty. 

9. Do doby vyřízení reklamace je Kupující povinen uskladnit reklamované zboží odděleně od ostatního zboží a skladovat je a uchovávat v souladu s pokyny Prodávajícího nebo pokyny uvedenými na obalu.

10. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce uvedené na obalu zboží. Prodávající zaručuje, že po dobu trvání této lhůty bude mít zboží vlastnosti, které má mít pro účel, ke kterému je obvykle určeno.

11. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady vznikly nebo byly způsobeny Kupujícím nebo třetí osobou po přechodu nebezpečí škody na zboží. 

12. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží je rovněž vyloučena, pokud Kupující porušil povinnosti uchovávat a skladovat zboží v souladu s pokyny o skladování a uchovávání zboží vydanými Prodávajícím nebo uvedenými na obalu, případně nespotřeboval zboží do uplynutí záruční doby.

13. Má-li zboží vady, pro které je lze použít k účelu, ke kterému je určeno, má Kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží. 

14. Má-li zboží vady, pro které nelze zboží použít k účelu, ke kterému je určeno, má Kupující nárok na odstranění vad bezplatným dodáním nového zboží. 

15. Prodávající je povinen odstranit vady zboží ve lhůtě 30 dnů po obdržení reklamace, případně v této lhůtě Kupujícímu sdělit, z jakého důvodu reklamaci neuznává. 

16. Má-li být reklamace vyřízena dodáním náhradního zboží, je Kupující povinen, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak, vrátit Prodávajícímu vadné zboží, a to ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Jinak nemůže být náhradního zboží vydáno, 

17. Neodstraní-li Prodávající vady zboží ve lhůtě uvedené v článku IV odstavec 15, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže písemně upozorní Prodávajícího na úmysl od Smlouvy odstoupit a stanoví přiměřenou lhůtu pro odstoupení. Upozornění musí být doručeno na adresu Prodávajícího uvedenou ve Smlouvě.

18. Kupující není oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže vady Prodávajícímu neoznámil ve lhůtách uvedených v ustanovení čl. IV odstavec 6 a 7 VOP, případně nemůže Prodávajícímu vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.

Článek V
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu, která je stanovena v Ceníku, dále jen „Cena“, jehož platné znění je pro každého Kupujícího uveřejněno na webových stránkách Prodávajícího. V kupní ceně je zahrnuta cena za zboží, bez dopravy a balného. Ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH. Cena nezahrnuje poštovné nebo přepravné a pojištění, které je fakturováno ve výši dle platných ceníků pošty nebo dopravce. 

2. Prodávající je oprávněn i bez předchozího upozornění změnit Cenu. Nový Ceník nabývá platnosti okamžikem jeho zveřejnění na vebové stránce Prodávajícího. Dojde-li ke změně Ceny v době od doručení objednávky do dne expedice zboží Kupujícímu, fakturuje Prodávající Cenu platnou v den doručení objednávky. V případě zboží, které není v den doručení objednávky na skladě, fakturuje Prodávající Cenu platnou v den expedice zboží Kupujícímu. 

3. Podkladem pro zaplacení Ceny je daňový doklad – faktura ( dále jen „Faktura“), která musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu. Kupující obdrží Fakturu současně se zbožím. 

4. Není-li dohodnuto jinak, je fakturovaná Cena splatná předem, před dodáním zboží. 

5. V případě prodeje za hotové je faktura splatná v hotovosti a najednou při jejím předložení. Zástupce Prodávajícího předá Kupujícímu oproti přijaté platbě v hotovosti příjmový pokladní doklad, kterým potvrdí zaplacení Ceny. Nezaplatí-li Kupující Cenu při převzetí zboží v hotovosti, není oprávněn převzít zboží a je povinen nahradit Prodávajícímu škodu, která mu porušením této povinnosti vznikla Škodou se rozumí náklady Prodávajícího spojené s nakládkou zboží, úplatou za dopravu, vykládkou zboží apod.

6. V případě dodání zboží na dobírku je Cena zboží splatná při převzetí zboží. 

7. V ostatních případech je fakturovaná částka splatná předem na základě proforma faktury. Po jejím zaplacení obdrží Kupující zboží a daňový doklad. 

8. Ve zvláštních případech fakturuje Prodávající Cenu při dodání zboží. V takovém případě je fakturovaná částka splatná, není-li na faktuře uvedeno jinak, ve lhůtě splatnosti do 7 (sedmi) dnů po doručení faktury. Fakturovaná částka je zaplacena dnem jejího připsání na účet Prodávajícího. 

9. Pro případ prodlení s placením faktury má Prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

10. Dohodnou-li Smluvní strany jiný způsob placení než, je uveden v odstavci 4 tohoto článku, je Prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží, je-li Kupující v prodlení s placením faktur, úroku z prodlení nebo smluvní pokuty, a to až do úplného zaplacení všech dlužných částek a nemůže se z tohoto důvodu dostat do prodlení s dodáním zboží.

11. Kupující jsou rozděleni do tří kategorií dle výše dosaženého obratu v posledních 90 dnech. Rozdělení Kupujících a zvláštní podmínky platné pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny na vebové stránce Prodávajícího. 

Článek VI
Nebezpečí škody na zboží, náhrada škody

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo v okamžiku, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a Kupující zboží od Prodávajícího nepřevezme. 

2. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnosti zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti Prodávajícího.

3. Nepřevezme-li Kupující zboží od Prodávajícího, pošty nebo dopravce, je Prodávající oprávněn zboží prodat a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu škodu ve výši rozdílu mezi kupní cenou, jež měla být placena na základě objednávky Kupujícího, a cenou dohodnutou v náhradním obchodě.

Článek VII
Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím, který je fyzickou osobou, výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.

2. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník. I v takovém případě je Prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o Kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud Kupující Prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží Prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení. 

3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o Kupujícím třetím osobám.

Článek VIII
Zvláštní ujednání

1. Po uzavření rámcové kupní smlouvy a přidělí Prodávající Kupujícímu heslo pro první vstup do zákaznického systému Prodávajícího provozovaného na jeho vebových stránkách. Kupující je oprávněn toto heslo po prvním vstupu do zákaznického systému Prodávajícího změnit. 

2. Objednávky předložené Prodávajícímu za použití hesla se vždy považují za řádné objednávky Kupujícího a Kupující je povinen dodané zboží prodávajícímu zaplatit nebo nahradit škodu, která Prodávajícímu zneužitím hesla případně vznikne. 

Článek IX
Rozhodčí doložka

1. Prodávající a Kupující se dohodli, že případné spory o výklad rámcové kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek, případně spory vzniklé mezi nimi z obchodních závazkových vztahů, budou řešit vzájemnou dohodou. 

2. Pro případ, že k dohodě nedojde, se Prodávající a Kupující dohodli, že případné spory o výklad rámcové kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek a spory, jejichž hodnotové vyjádření přesáhne částku ve výši 100.000,00 Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešit před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Pro tento případ Prodávající a Kupující sjednávají následující rozhodčí doložku: 

„Všechny spory vzniklé z rámcové kupní smlouvy zavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a těchto všeobecných obchodních podmínek, budou-li se týkat jejich výkladu, a všechny spory vzniklé z rámcové kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek, jejichž hodnotové vyjádření přesáhne 100.000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci 

Článek X
Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou součástí Smlouvy, kterou prodávající s Kupujícím před realizací první objednávky uzavřel.

2. Tyto VOP mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoliv obchodními podmínkami Kupujícího. Jiné obchodní podmínky nemohou být na vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím použity.

3. Odlišují-li se některá ustanovení VOP od ustanovení Smlouvy, mají ustanovení Smlouvy přednost. 

4. Všechna ustanovení VOP a vztahy z těchto ustanovení vyplývající se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto VOP společnosti LAMA Plus s.r.o. platí od 2.4.2007
……………………………
Barbara Balonová
dle plné moci 

……………………………
podpis kupujícího